Info Služby Sieť Cenník Referencie Control Panel Kontakt BSNet HotSpot  
 BSNet Hotspot - Všeobecné podmienky
 
 

Všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej dátovej služby BSNet HotSpot

spoločnosti GIMEX Slovakia s.r.o.

(ďalej len "Všeobecné podmienky")

vydané v súlade so zákonom č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov


Čl. 1
Vymedzenie základných pojmov

1.1. GIMEX SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Horná Huta 48, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 31567070, zapísaná v obchodnom registri   Okresného  súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 550/S (ďalej len "GIMEX SLOVAKIA"), je v súlade so zákonom č.  610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a v rozsahu  všeobecného povolenia 1/2005 vydaného Telekomunikačném úradom Slovenskej republiky podnikom, ktorý je oprávnený poskytovať elektronické komunikačné siete a služby elektronických komunikácií.
1.2. Tieto Všeobecné podmienky sú platné iba pre Komerčnú prevádzku Služby BSNet HotSpot.
1.3. Záujemca je osoba, ktorá má záujem uzavrieť Zmluvný vzťah so spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA a ktorá adresuje spoločnosti GIMEX SLOVAKIA prejav vôle, ktorý sa v zmysle Všeobecných podmienok a Ďalších podmienok považuje za návrh na uzavretie Zmluvného vzťahu.
1.4. Účastník je osoba, ktorá používa, alebo požaduje poskytovanie verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ďalšie služby.
1.5. Užívateľom je pre účely týchto Všeobecných podmienok Účastník, ak Zákon, resp. ak sa ďalej v týchto Všeobecných podmienkach neustanovuje inak.
1.7. Služba BSNet HotSpot (ďalej len ,,Služba") je služba elektronických komunikácií poskytovaná spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA, ako prístup k sieti Internet vo vybraných lokalitách okresu Banská Štiavnica počas Komerčnej prevádzky prostredníctvom verejnej elektronickej komunikačnej dátovej siete zriadenej a prevádzkovanej spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA.
1.8. Ďalšie podmienky znamenajú ďalšie vymedzenia práv a povinností spoločnosti GIMEX SLOVAKIA a Účastníka vymedzené alebo umiestnené na inom mieste na Internetovej stránke spoločnosti GIMEX SLOVAKIA súvisiace so Službou. Ďalšie podmienky nemusia byť uverejnené ako celok. Akákoľvek povinnosť alebo právo spoločnosti GIMEX SLOVAKIA alebo Účastníka vyjadrená na Internetovej stránke spoločnosti GIMEX SLOVAKIA je súčasťou Ďalších podmienok.
1.9. Cenník je aktuálna tarifa spoločnosti GIMEX SLOVAKIA, ktorá obsahuje ceny za jednotlivé poskytované služby, zoznam bezplatne poskytovaných služieb, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách a spôsobe úhrady týchto cien a informácie o tom, ako si Účastník môže vyžiadať informácie o aktuálnych cenách spoločnosti GIMEX SLOVAKIA a prípadných zľavách z týchto cien.
1.10. Sieť je súhrn fyzicky a logicky prepojených telekomunikačných zariadení prevádzkovaných spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA, používaných na prenos dát a poskytovanie Služb v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
1.11. Využitie Služby je úkon, resp. súbor úkonov vykonaných Účastníkom v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami a s Ďalšími podmienkami, na základe ktorých je Účastníkovi umožnený prístup k sieti Internet prostredníctvom koncového telekomunikačného zariadenia Účastníka pripojeného k Sieti. Využitie Služby je podmienené použitím Kreditu predplateného jedným zo spôsobov podľa týchto Všeobecných podmienok a Ďalších podmienok. Trvanie Využitia Služby je podmienené dostatočnou výškou Kreditu Účastníka.
1.12. Prístupové meno je súhrn znakov identifikujúcich kupón s kreditom.
1.13. Heslo je identifikátor, ktorý slúži na overenie autorizovaného použitia Prístupového mena.
1.14. Kredit je predplatená hodnota poskytovanej Služby, pokiaľ nie je spoplatňovaná inak. Účastník berie na vedomie, že v prípade nulovej alebo nedostatočnej výšky Kreditu spoločnosť GIMEX SLOVAKIA nie je povinná poskytovať Službu, resp. poskytovať ju bez chýb. V prípade pochybnosti o výške Kreditu je záväzná výška Kreditu vedená v účtovnom systéme spoločnosti GIMEX SLOVAKIA, pokiaľ sa nepreukáže iné. Účastník má právo využiť  Kredit až do času uplynutia jeho platnosti. Doby platnosti sú rozdielne v závislosti od výšky Kreditu a sú uvedené v Tarife. Doba platnosti Kreditu začína plynúť prvým prihlásením sa do siete Internet. Po uplynutí doby platnosti Kreditu sa Kredit stáva nepoužiteľným pre účel poskytnutia Služby.
1.15. BSNet HotSpot kupón je prostriedok s rôznou nominálnou hodnotou, ktorý mu v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami a Ďalšími podmienkami  zabezpečí Využitie Služby v rôznom trvaní v závislosti od výšky Kreditu na BSNet HotSpot kupóne.
1.16. Internetové stránky spoločnosti GIMEX SLOVAKIA sú: www.bsnet.sk.
1.17. Kontaktná elektronická adresa spoločnosti GIMEX SLOVAKIA je: hotspot@bsnet.sk, info@bsnet.sk, alebo gimex@gimex.sk.
1.18. Komerčná prevádzka je prevádzka Služby spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA, počas ktorej je Účastník   oprávnený odplatne využívať Službu poskytovanú spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA. Komerčná prevádzka trvá od 01.10.2006 po dobu neurčitú. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA  si vyhradzuje právo určiť začiatočný dátum Komerčnej prevádzky odlišne pri každej lokalite.

Zmluvné podmienky

Čl. 2
Špecifikácia Služby


2.1. Prístup k sieti Internet je poskytovaný bezdrôtovo prostredníctvom rádiových zariadení prevádzkovaných spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA. Rádiové bezdrôtové zariadenia   pracujú vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz podľa štandardu IEEE 802.11b/g. Účastník pre prístup k Službe využíva vlastné koncové telekomunikačné zariadenie vybavené vlastným rádiovým adaptérom pre rádiové bezdrôtové pripojenie ku koncovému bodu Siete spoločnosti GIMEX SLOVAKIA.
2.2. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA  neposkytuje podporu pri inštalácii rádiových adaptérov do koncových telekomunikačných zariadení Účastníka. Služba nezahŕňa zabezpečenie koncových telekomunikačných zariadení Účastníka, dát na nich uložených ani dátovej komunikácie pri využívaní Služby. Služba neobsahuje okrem poskytnutia prístupu k sieti Internet žiadne ďalšie služby siete Internet.
2.3. Prenosová rýchlosť Služby a jej dostupnosť sú v danej lokalite závislé na množstve fyzikálnych podmienok ako sú miera rušenia a útlm signálu, prenosová kapacita rádiového adaptéra, počet rádiových adaptérov súčasne pripojených k jednému rádiovému zariadeniu, ktoré je prevádzkované spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA, vzdialenosť rádiového adaptéra od rádiového zariadenia,   a pod.
2.4. Zoznam lokalít, kde je Služba poskytovaná sa nachádza na Internetových stránkach www.bsnet.sk. Účastník berie na vedomie, že Službu môže využívať len v geografickej oblasti, v ktorej je Služba poskytovaná. Vzhľadom na charakter šírenia rádiových vĺn spoločnosť GIMEX SLOVAKIA negarantuje v každej lokalite, že (i) Účastník dosiahne pripojenie k Sieti, (ii) rovnakú kvalitu poskytovanej Služby, a preto   nezodpovedá za prípadné zhoršenie kvality prenosu signálu, resp. kvality Služby spôsobené poveternostnými, fyzikálnymi a inými vplyvmi. Nedostatočné pokrytie signálom pre poskytovanie Služby len na niektoré časti Slovenskej republiky nezakladá právo na prípadné kompenzácie služby.
2.5.   Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA poskytuje Službu v súlade s normami vzťahujúcimi sa na mobilné telekomunikačné siete vydanými Európskym telekomunikačným štandardizačným inštitútom a Medzinárodnou telekomunikačnou úniou pri dodržaní základných parametrov kvality Služby a rozvojových parametrov stanovených Zákonom a príslušnými všeobecnými povoleniami vydanými Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.
2.6.   Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA nezodpovedá (i) za obsah informácií a údajov prenášaných prostredníctvom Služby, (ii) za škodu, ktorú ich obsah môže spôsobiť, (iii) za služby sprístupnené v jej Sieti, ktoré poskytujú tretie strany, (iv) za spôsob a následky nastavenia Služby alebo koncového zariadenia zo strany Účastníka.

Čl. 4
Práva a povinnosti spoločnosti GIMEX SLOVAKIA


4.1. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA je povinná:
a)   poskytovať Účastníkovi počas Komerčnej prevádzky Službu špecifikovanú vo Všeobecných podmienkach,
c)   pokiaľ je to technicky možné, zablokovať na žiadosť Účastníka na jeho náklady prístup k verejnej elektronickej komunikačnej službe, ktorej obsah môže ohroziť mravnú výchovu mládeže,
d)   poskytovať Účastníkovi servisné služby bližšie špecifikované v článku 11 týchto Všeobecných podmienok.
4.2. Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má spoločnosť GIMEX SLOVAKIA právo najmä:
a) na zaplatenie ceny Služby sprístupnenej Účastníkovi podľa Všeobecných podmienok, Ďalších podmienok a platného Cenníka,
b)   na náhradu škody spôsobenej zo strany Účastníka na Sieti ako aj na zariadeniach vo vlastníctve alebo oprávnenej držbe spoločnosti GIMEX SLOVAKIA, resp. na tých zariadeniach, ktoré sa využívajú v súvislosti s poskytovaním Služby,
c)   zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete, ak je to potrebné z dôvodu jej ochrany alebo ochrany Účastníka a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady zo strany Účastníka,
d)   informovať Účastníka o zmenách ovplyvňujúcich ním využívanú Službu, a to vhodným spôsobom,
e)  realizovať zmeny, o ktoré Účastník požiadal spôsobom podľa týchto Všeobecných podmienok, a to v rámci svojich technických a prevádzkových možností,
f)   zaokrúhľovať cenu Služby účtovanú objemom prenesených dát podľa pravidiel matematického zaokrúhľovania na celé MB, ako aj zaokrúhľovať konečnú cenu Služby (po vyúčtovaní a pripočítaní dane z pridanej hodnoty k cene Služby) podľa pravidiel matematického zaokrúhľovania na celé päťdesiathalierniky alebo na celé slovenské koruny.

Čl. 5
Práva a povinnosti Účastníka


5.1. Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má Účastník právo najmä:
a)   na poskytnutie Služby v rozsahu uvedenom v týchto podmienkach a za cenu podľa platného Cenníka, a na používanie Služby počas Komerčnej prevádzky v ktorejkoľvek z lokalít uvedených v zozname lokalít na Internetovej stránke spoločnosti GIMEX SLOVAKIA,
b)   na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní Služby, ktoré nezavinil.
5.2. Okrem ďalších povinností uvedených vo Všeobecných podmienkach je Účastník povinný najmä:
a)   používať Službu iba podľa Zákona,  Všeobecných podmienok, Ďalších podmienok a prípadne podľa pokynov a návodov spoločnosti GIMEX SLOVAKIA a pritom dodržiavať princípy dobrých mravov a verejného poriadku,
b)  uhrádzať cenu za využívanie Služby v súlade so Všeobecnými podmienkami, Ďalšími podmienkami a platným Cenníkom,
c)    nezneužívať poskytovanú Službu na nevyžiadanú komunikáciu,
d)  pri využívaní Služby chrániť svoje koncové telekomunikačné zariadenie, ktoré používa pre prístup k Službe, dáta na ňom uložené a dátovú komunikáciu pred zneužitím tretími osobami,
e)   používať iba koncové telekomunikačné zariadenie spĺňajúce požiadavky podľa osobitných právnych predpisov,
f)    zabezpečiť utajenie Hesla a neposkytovať tento údaj tretej osobe; spoločnosť GIMEX SLOVAKIA nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím Hesla neoprávnenou osobou. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania Hesla, je Účastník povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne spoločnosti GIMEX SLOVAKIA na Kontaktnú elektronickú adresu spoločnosti  , pričom je zodpovedný za každé použitie Služby až do okamihu oznámenia tejto skutočnosti spoločnosti GIMEX SLOVAKIA,
h)   používať i dodatočne zavedené spôsoby ochrany Siete a prístupu k Službe,
i)   zasielať elektronickú poštu (t.j. akúkoľvek textovú, hlasovú, zvukovú či obrazovú správu prostredníctvom Siete, ktorú možno uložiť v Sieti alebo na koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne) pre marketingové účely len s predchádzajúcim písomným súhlasom užívateľa - prijímateľa elektronickej pošty a nezasielať žiadnu elektronickú poštu na účely priameho marketingu, ak z elektronickej pošty nie je známa totožnosť a adresa jej odosielateľa (na ktorú môže prijímateľ elektronickej pošty zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ); v prípade porušenia týchto povinností je spoločnosť GIMEX SLOVAKIA oprávnená zrušiť prístup Účastníka k službám,
j)   poskytovať podľa požiadaviek spoločnosti GIMEX SLOVAKIA všetku súčinnosť, ktorá je potrebná na plnenie povinností spoločnosti GIMEX SLOVAKIA vyplývajúcich jej   zo zákona,

Čl. 6
Zmena vzťahu, Služby a ceny Služby


6.1. Účastník má právo  požiadať o zmenu poskytovanej Služby, a to spôsobom podľa pokynov spoločnosti GIMEX SLOVAKIA.
6.2. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA je oprávnená v prípade
a)   zmeny podmienok na trhu poskytovania elektronických komunikačných služieb alebo
b)   zvýšenia nákladov spoločnosti GIMEX SLOVAKIA súvisiacich s poskytovaním Služby alebo
c)   pri zmene miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúce obdobia alebo
d)   zmeny marketingovej stratégie spoločnosti GIMEX SLOVAKIA alebo
e)   marketingového alebo technologického vývoja služieb alebo  Siete alebo
f)    realizovania relevantných legislatívnych zmien alebo
g)   vydania rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy, ktoré zakladá povinnosť alebo právo spoločnosti GIMEX SLOVAKIA zmeniť, zrušiť alebo iným spôsobom upraviť Službu, podmienky jej poskytovania vrátane kvality, rozsahu, štruktúry a výšky ceny Služby,
úplne alebo sčasti upraviť, zmeniť, nahradiť alebo zrušiť Službu, a to vrátane kvality, rozsahu, štruktúry a výšky ceny Služby, ako aj podmienky jej poskytovania  najmenej jeden mesiac pred účinnosťou podstatnej zmeny podmienok. Podstatnou zmenou podmienok sa rozumie taká zmena, ktorá spočíva v zvýšení ceny Služby, alebo ktorá objektívne spôsobuje obmedzenie alebo zhoršenie práv alebo rozšírenie povinností Účastníka voči spoločnosti GIMEX SLOVAKIA nad   dohodnutý rozsah . Informácie o všetkých ostatných zmenách zmluvných podmienok (napr. o rozšírení Služieb, nahradení pôvodných Služieb novými Službami, trvalom alebo prechodnom znížení ceny Služieb, zmenách Služieb, ktoré nespôsobujú obmedzenie práv alebo rozšírenie povinností Účastníka voči spoločnosti GIMEX SLOVAKIA, zvýšení kvality Služieb, zmene názvu, rozsahu, štruktúry Služieb, zmene identifikačných údajov spoločnosti GIMEX SLOVAKIA a pod., a to bez ohľadu na skutočnosť, či Účastník je povinný Služby dotknuté zmenou využívať alebo nie), je spoločnosť GIMEX SLOVAKIA oprávnená oznámiť Účastníkovi ich zverejnením spôsobmi stanovenými spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA (napr. prostredníctvom internetových stránok spoločnosti GIMEX SLOVAKIA, zaslaním E-mailových správ, informačných materiálov, tlačových správ alebo inými spôsobmi podľa úvahy spoločnosti GIMEX SLOVAKIA), a to najskôr 15 dní pred účinnosťou zmeny podmienok.


Čl. 7
Ceny a platobné podmienky


7.1. Ceny Služby sú dohodnuté v súlade s platnými právnymi predpismi a sú uvedené a účtované podľa platného Cenníka. Pre určenie výšky ceny poskytnutej Služby Účastníkovi je rozhodujúci odpočet poskytnutej Služby Účastníkovi podľa evidencie v informačnom systéme spoločnosti GIMEX SLOVAKIA.
7.2. Účastník zaplatí cenu za Službu tak, že si kúpi Kredit, za ktorý zaplatí jedným z nasledujúcich spôsobov platby:
b)   zaplatením v hotovosti pri kúpe HotSpot kupónu,
c)   elektronickou platbou prostredníctvom Internetu.
7.4. Kredit po dobu jeho platnosti oprávňuje Účastníka k využitiu Služby v rozsahu zodpovedajúcom výške Kreditu.

Čl. 8
Telekomunikačné tajomstvo


8.8. Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní služieb alebo náhodne.
8.9. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA je v zmysle Zákona oprávnená spracúvať a uchovávať prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v priebehu ktorej je možné právne napadnúť vyúčtovanie za Službu, alebo uplatniť nárok na úhradu. V prípade začatia reklamácie o výške úhrady alebo o kvalite Služby, spoločnosť  GIMEX SLOVAKIA uchováva prevádzkové údaje až do oznámenia výsledku prešetrenia reklamácie. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA je v zmysle Zákona oprávnená uchovávať prevádzkové údaje na účel vyúčtovania úhrad oprávnených nárokov spoločnosti GIMEX SLOVAKIA, zodpovedania otázok Účastníka, zisťovania protiprávnych konaní, na marketingové účely alebo poskytovanie služieb s pridanou hodnotou.
8.12. Účastník poskytuje súhlas a spoločnosť GIMEX SLOVAKIA je oprávnená  sprístupňovať informácie a údaje uchovávané pri poskytovaní Služby a prevádzkové údaje Účastníka v nevyhnutnom rozsahu
a)  súdom a iným orgánom verejnej správy, ak je to potrebné na uplatnenie práv spoločnosti GIMEX SLOVAKIA voči Účastníkovi alebo splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti GIMEX SLOVAKIA
b)   inému podniku poskytujúcemu siete a služby elektronickej komunikácie vrátane zahraničných poskytovateľov služieb elektronickej komunikácie, a to za účelom účinnejšej ochrany podnikov pri vykonávaní ich činnosti,

Čl. 9
Reklamačný poriadok

9.1. Účastník je oprávnený podať reklamáciu:
a)  na správnosť úhrady,
b)  týkajúcu sa kvality poskytnutej Služby.
9.2. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA je oprávnená neuznať reklamáciu v prípade, ak zníženie kvality poskytnutej Služby spôsobili okolnosti uvedené v bodoch 2.3., 2.4., 2.6., 12.1. a 12.2 týchto Všeobecných podmienok.
9.3. Reklamáciu je Účastník oprávnený podať písomne a doručiť spoločnosti GIMEX SLOVAKIA v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie, ktoré budú doručené   po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.
9.4. V písomnej reklamácii je Účastník povinný uviesť svoje identifikačné údaje, ako sú najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska, resp. sídla alebo miesta podnikania a IČO. Účastník je ďalej v reklamácii povinný uviesť Prihlasovacie meno, prostredníctvom ktorého Účastník využil Službu, dátum a čas využitia Služby a lokalitu, v ktorej reklamovanú Službu využíval a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie. Pri reklamácii na správnosť úhrady je Účastník okrem hore uvedených údajov povinný uviesť aj spôsob platby za Službu.
9.5. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA rozhodne o reklamácii a Účastníkovi písomne oznámi výsledok prešetrenia reklamácie do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Rozhodnutie o reklamácii bude obsahovať výrok a jeho stručné odôvodnenie. Pokiaľ je to vo vzťahu k predmetu reklamácie účelné, spoločnosť GIMEX SLOVAKIA môže v rozhodnutí uviesť aj krátke technické stanovisko, z ktorého vychádzala pri rozhodovaní o reklamácii.
9.6. Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t. j. nezbavuje Účastníka povinnosti uhradiť cenu za Službu riadne a včas.
9.7 Ak sa na základe reklamácie zistí chyba na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Účastníka, ale rozsah poskytnutej Služby ani cenu za ňu nemožno preukázateľne zistiť, Účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.
9.8. Ak reklamovaná cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, Účastník má právo na odklad zaplatenia ceny presahujúcej priemerný rozsah využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia, alebo na  zaplatenie časti ceny presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služby v dvoch mesačných splátkach. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.
9.9. V prípade, ak bude reklamácia na správnosť úhrady uznaná za opodstatnenú, bude táto zúčtovaná najneskôr do 30 dní po uznaní reklamácie, prípadne spoločnosť GIMEX SLOVAKIA dohodne s Účastníkom iný spôsob odškodnenia.
9.11. V prípade ak Účastníkovi nebude poskytovaná Služba z dôvodov zavinených spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA, Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Služby zavineného spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA. Toto právo si Účastník môže uplatniť výlučne písomným listom doručeným spoločnosti GIMEX SLOVAKIA obsahujúcim termín a celkovú dobu neposkytnutia Služby v dôsledku zavineného konania spoločnosti GIMEX SLOVAKIA, zrozumiteľné, určité a prehľadné vyčíslenie pomernej časti ceny Služby uplatňovanej Účastníkom voči spoločnosti GIMEX SLOVAKIA, a to do troch mesiacov po obnovení poskytovania Služby. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA zaujme k nároku uplatnenom Účastníkom podľa tohto bodu stanovisko, ktoré písomne oznámi Účastníkovi, pričom bude primerane postupovať podľa bodu 9.5 a 9.9. 

Čl. 10
Zodpovednosť za škodu


10.1. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA a porušenia doÚčastník zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku   povinností uvedených v zákone  a vo Všeobecných podmienkach, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak vo Všeobecných podmienkach nie je uvedené inak. Žiadne ustanovenie týchto Všeobecných podmienok neznamená obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti spoločnosti GIMEX SLOVAKIA za konanie alebo opomenutie spoločnosti, ktorým bola konečnému spotrebiteľovi spôsobená smrť alebo ujma na zdraví.   
10.2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej  strany  a bráni jej v splnení jej  povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana  túto prekážku alebo  jej následky odvrátila  alebo prekonala, a ďalej, že  by  v čase  vzniku záväzku  túto prekážku predvídala, ako napr. živelné pohromy a ich následky, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu, poveternostné vplyvy a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
10.3. Žiadna zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.
10.4. Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie (napr. použiť náhradné spôsoby komunikácie, prenosu dát a dosiahnutia účinkov sledovaných využitím Služby). Povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.
10.5. Účastník okrem iného zodpovedá za škodu spôsobenú nevhodným použitím koncového, prídavného, resp. iného telekomunikačného zariadenia, ktoré nie je schválené v zmysle bodu 5.2 písm. f) týchto Všeobecných podmienok.

Čl. 11
Porucha a servis


11.1. Všetky poruchy v poskytovaní Služby je Účastník oprávnený nahlásiť spoločnosti GIMEX SLOVAKIA formou elektronickej správy na Kontaktnú elektronickú adresu spoločnosti. Spoločnosť   vynaloží primerané úsilie na odstránenie poruchy v čo najkratšom možnom čase.
11.2. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA zodpovedá za odstránenie porúch v poskytovaní Služby od rozhrania verejnej elektronickej komunikačnej siete prevádzkovanej spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA.


Čl. 12
Prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služby


12.1. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA má právo na nevyhnutný čas prerušiť poskytovanie Služby:

a) z dôvodov závažných organizačných, technických alebo prevádzkových, napr. z dôvodu prekročenia kapacity, údržby, opravy a reštrukturalizácie siete,
b)   z dôvodov vyššej moci, ako sú napr. havárie, živelné pohromy a iné poveternostné vplyvy, výpadky elektrickej  energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu, štrajky a z podobných dôvodov, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
Spoločnosť bude o takýchto opatreniach primeraným spôsobom (napr. prostredníctvom internetových stránok spoločnosti, pod.) informovať Účastníkov, ktorých sa obmedzenie Služby týka, pokiaľ bude možné takýchto Účastníkov dopredu identifikovať.
12.2. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA je oprávnená dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby Účastníkovi bez predošlého upozornenia z dôvodu:
a)  jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu,
b)   porušenia dohodnutých podmienok zo strany Účastníka,
c)   v prípade, že k takémuto obmedzeniu alebo prerušeniu bude spoločnosť GIMEX SLOVAKIA povinná pristúpiť podľa rozhodnutia príslušného štátneho orgánu Slovenskej republiky.
Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi počas krízovej situácie alebo mimoriadnej situácie obmedziť poskytovanie verejnej Služby Účastníkom, ktorí nie sú zaradení v prednostných núdzových plánoch v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie poskytovania prednostnej verejnej Služby pre účastníkov zaradených do prednostných núdzových plánov.
12.3. Za zneužívanie Služby v zmysle čl. 12 bod 12.2. písm. a) Všeobecných podmienok sa považuje najmä ak:

  1. sa dodatočne preukáže, že Účastník je dlžníkom podniku elektronických komunikácií, alebo ak niektorý z podnikov elektronických komunikácií odstúpil od akejkoľvek zmluvy s ním alebo vypovedal akúkoľvek zmluvu s ním,
  2. Účastník použije Službu poskytovanú spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA na podporu, vytvorenie možnosti, alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t.j. aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo zlomyseľnej komunikácie, alebo na šírenie poplašnej správy alebo výhražných informácií,
  3. Účastník použije Službu poskytovanú spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA na narušenie Siete, vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie neoprávneného prístupu k Službe alebo k Sieti; Účastník sa pokúsi o preťaženie Siete akýmkoľvek spôsobom, alebo uskutoční čo i len pokus namierený proti integrite Siete.

Čl.14
Oznamovanie

14.1. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA a Účastník sa dohodli, že akékoľvek oznámenie alebo komunikácia podľa týchto Všeobecných podmienok, ktorá je adresovaná Účastníkovi, sa bude vykonávať jedným z nasledovných spôsobov:
a)   elektronickou správou na Elektronickú adresu Účastníka,
b) iným spôsobom, ako napríklad písomne, telefonicky, prostredníctvom Internetových stránok spoločnosti                    GIMEX SLOVAKIA, a pod.
Všetky spôsoby oznamovania sú rovnocenné, pričom spoločnosť GIMEX SLOVAKIA  je oprávnená podľa vlastnej úvahy použiť na oznamovanie skutočností podľa týchto Všeobecných podmienok akýkoľvek zo spôsobov uvedených v tomto článku, pokiaľ nie je vo Všeobecných podmienkach stanovené inak.
14.2. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA a Účastník sa dohodli, že akékoľvek oznámenie alebo komunikácia podľa týchto Všeobecných podmienok, ktorá je adresovaná spoločnosti GIMEX SLOVAKIA, sa bude vykonávať jedným z nasledovných spôsobov:
a)   elektronickou správou zaslanou z Elektronickej adresy Účastníka na Kontaktnú elektronickú adresu spoločnosti GIMEX SLOVAKIA,
b)   písomne na adresu sídla spoločnosti GIMEX SLOVAKIA.
Všetky spôsoby oznamovania sú rovnocenné, pričom Účastník je oprávnený podľa vlastnej úvahy použiť na oznamovanie skutočností podľa týchto Všeobecných podmienok akýkoľvek zo spôsobov uvedených v tomto článku, pokiaľ nie je vo Všeobecných podmienkach stanovené inak.
14.3. V prípade oznamovania skutočností formou elektronickej správy, sa oznámenie považuje za nezvratne vykonané v okamihu, keď príslušný systém použitý k prenosu vytvorí potvrdenie o úspešnom odoslaní alebo doručení oznámenia.
14.4. V prípade pochybností ohľadom doručenia oznámenia Účastníkovi sa oznámenie v akejkoľvek forme podľa Všeobecných podmienok považuje za doručené siedmym kalendárnym dňom po jeho preukázateľnom odoslaní Účastníkovi.
14.5. Účastník sa považuje za oboznámeného s pokynmi spoločnosti GIMEX SLOVAKIA, pokiaľ boli tieto pokyny zverejnené na internetovej stránke spoločnosti  GIMEX SLOVAKIA.

Čl. 15
Rozhodné právo, mechanizmus riešenia sporov

15.1. Zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
15.2. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA a Účastník sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") dohodli, že
okolnosti vzťahu, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto  Všeobecných podmienkach, príp. v zmluve sa spravujú Obchodným zákonníkom, okrem práv a povinností výslovne upravených zákonom č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
15.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov, budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, zmluvné strany sú oprávnené riešiť tieto spory v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Čl. 16
Zmeny a platnosť Všeobecných podmienok

16.1. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA je oprávnená meniť a doplňať Všeobecné podmienky svojim jednostranným prejavom vôle, a to z dôvodov uvedených v bode 6.2 Všeobecných podmienok. Zmena alebo doplnenie Všeobecných podmienok sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA bude pri oznamovaní zmeny Všeobecných podmienok Účastníkom postupovať podľa bodu 6.2 týchto Všeobecných podmienok, a to v závislosti od toho, či zmena alebo doplnenie Všeobecných podmienok bude predstavovať podstatnú zmenu zmluvných podmienok alebo inú zmenu zmluvných podmienok.
16.2.  Všeobecné podmienky platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a spoločnosťou GIMEX SLOVAKIA. Zánik Zmluvného vzťahu sa nedotýka platnosti a účinnosti tých ustanovení Všeobecných podmienok, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich zo vzťahu, najmä ustanovenia o zhromažďovaní a používaní informácií o Účastníkoch, ustanovenia o zodpovednosti za škodu a náhrade škody, ustanovenie o voľbe práva a pod.
16.3.  Ak sa niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Spoločnosť GIMEX SLOVAKIA v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

Čl. 17
Záverečné ustanovenia

17.1. Všeobecné podmienky sú spolu s Ďalšími podmienkami a Cenníkom neoddeliteľnou súčasťou Zmluvného vzťahu. V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nekonzistencie medzi textom Všeobecných podmienok v slovenskom jazyku a textom Všeobecných podmienok v inom jazyku je rozhodujúci text Všeobecných podmienok v slovenskom jazyku.
17.3. Ustanovenia týchto Všeobecných podmienok alebo Ďalších podmienok majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb.
17.8. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 6  2009.